Kontrola ALPS potenciometra RC5 daljinskim upravljačem v3.0

Revizija: 3.0
Datum: 14.03.2005. Ovaj projekat je objavljen u 64. broju časopisa InfoElektronika

UREĐAJ JE NAMENJEN ZA DALJINSKU KONTROLU AUDIO POJAČAVAČA UPOTREBOM ALPS POTENCIOMETRA (POTENCIOMETAR SA ELEKTRO MOTOROM) I PHILIPS RC5 DALJINSKOG UPRAVLJAČA. U OVOJ VERZIJI POSTOJI 12 IZLAZNIH RELEJA ČIJI RAD JE MOGUĆE KONFIGURISATI U TRI RAZLIČITA MODA.

 

Pogledajte i temu koja je posvećena vašim projektima baziranim na ALPS3 kontroli na našem forumu.

U prethodnom projektu “Kontrola ALPS potenciometra” uređaj je imao svega jedan izlazni relej. Nakon znatnog interesovanja, odlučili smo se da izradimo jednu univerzalniju varijantu sa (nadamo se) dovoljnim brojem relejnih izlaza i više modova konfiguracije rada samih releja. Ovom prilikom vam predstavljamo verziju tri ovog uređaja pod radnim nazivom “AudioDaljinac v3.0″….

Karakteristike uređaja:

Napon napajanja: AC/DC 12V
Kontrola: dva tastera Volume UP/DN, daljinska kontrola potenciometra i svih 12 releja
Izlazi: jedan stereo potenciometar i 12 releja (Power rele, Mute rele, 10 releja za preklapanje kanala koji mogu raditi u mono ili stereo varijanti – dva u paru čime se dobija 5 stereo kanala)
Indikacija: 12 LED dioda za prikaz stanja releja, i InfoLED kao indikator prijema komandih signala ili moda programiranja
Domet: maximalno 9 m sa standardnim RC5 daljinskim upravljačem
Ostalo: uređaj može raditi u tri moda kontrole releja: mono (10 kanala), stereo (5 kanala), kao univerzalna daljinska kontrola sa 12 nezavisnih relejnih prekidača. Programiranje u kom modu uređaj radi vrši se jednostavno daljinskim upravljačem neograničen broj puta.

Opis uređaja:

Daljinskih upravljača ima na svakom koraku. Kao sve veći problem uočava se gomila daljinskih upravljača na stolu u dnevnom boravku, koje koristimo. Dodajmo, onda još jedan :).

Osnovni problem koji se nameće kod većine korisnika audiofilske opreme je distorzija, odnosno prigušenje nekih spektara zvučnog signala, za šta mogu biti zaslužni mnogi faktori: ulazni pretpojačavač, kolo za kontrolu zvuka, izlazni pojačavač….. Velika pažnja obraća se i na regulacioni član u vidu potenciometra, kao i kola za preklapanje kanala. Iako danas postoje zaista dobri poluprovodnički digitalni potenciometri koji su našli primenu kao zamena za analogne potenciometre u raznim aplikacijama, većina audiofila sa velikim skepticizmom ih ugrađuje ili izbegava. Kako je ovo od značaja dokazuje i činjenica da postoji veliki broj kvalitetnih potenciometara u klasičnoj realizaciji koji u sebi sadrže pored samog potenciometara i mali DC motor kojim je moguće ostvariti obrtanje osovine i električnim putem.

Jedna od firmi koja se specijalizovala u oblasti proizvodnje potenciometara je ALPS http://www.alps.com čije smo proizvode mogli da nađemo i na našem tržištu. Za prototip uređaja odabrali smo model potenciometra RK16812MG.

Slika 1 – Električna šema uređaja

Električnu šemu u PDF formatu možete preuzeti ovde.
Za potrebe ovog projekta odabrali smo lako nabavljivu varijantu mikrokontrolera iz Microchip (www.microchip.com) PIC serije, PIC16F628(A). On ima 18 pinova i dovoljno resursa da zadovolji dekodiranje daljinskog upravljača, kontrolu DC motora i 12 releja. Takođe interesantna osobina ovog mikrokontrolera je da ima interno ugradjen RC oscilator na 4MHz pa nije bilo potrebe za eksternim kristalom, čime su dobijena i dva dodatna pina. Prijem IR (InfraRed) signala sa daljinskog upravljača vrši se hibridnom čipom TSOP1736 koga je moguće lako naći, a pokazao se i kao jako dobar u primeni.

Za daljinski upravljač je moguće koristiti standardni RC5 daljinski TV/VCR/SAT upravljač, (svi Philips i većina ostalih koji se baziraju na ovom standardu), a za kontrolu ovog uređaja rezervisani su tasteri POWER, MUTE, Volume +, Volume –, Chanel +, Chanel -, kao i deset numeričkih tastera (0..9).

Slika 2 – Fizički izgled ALPS potenciometra

Funkcionisanje uređaja:

Kao što smo i napomenuli, ulazni InfraRed signal se pomoću IC-a TSOP1736 demoduliše i pretvara u povorku digitalnih signala koji se uvode u mikrokontroler na pinu 4 (MCLR). Mikrokontroler, ukoliko prepozna odgovarajući kod, daće na svom izlazu 3 (RA4) pulsirajući napon čime će InfoLED indicirati uspešan prijem. Pritisak na bilo koji drugi taster (osim POWER, MUTE, Vol+, Vol-, 0..9) na daljinskom upravljaču neće imati uticaja na uređaj. Na izlazima PWM_1A i PWM_1B će u zavisnosti od pritisnutog tastera na daljinskom upravljaču (Vol+, Vol-) biti postavljena stanja “01” ili “10” u trajanju od 200ms. Kašnjenje od 200ms omogućava da motor ima dovoljno inercije da okrene osovinu za određeni ugao. Ovim vremenom je bilo moguće štelovati koliko će iznositi ovaj ugao (korak) , i najoptimalnija vrednost je bila oko 200ms.

Takođe, potenciometar možemo i ručno podešavati pomoću dva tastera (TS1 i TS2). Ovde treba uočiti da nije poželjno pritisnuti oba tastera istoremeno. Napajanje uređaja je izvedeo klasično upotrebom stabilizatora napona 7805, i prateće elektronike, a grec je prisutan iz razloga kompaktnosti pa je za rad uređaja dovoljno dovesti nestabilisan naizmenični napon reda 12-ak V. Potenciometar nije predviđen da se ugrađuje na štampanu ploču.

Dva releja možemo iskoristiti za funkciju paljenja/gašenja pojačavača (POWER) i za “MUTE” funkciju. Preostali RELEJ-i mogu se iskoristiti za selektore kanala i to u mono varijanti za ukupno deset kanala, dok je u stereo varijanti moguće preklapati ukupno pet kanala.

Slika 3 – Izgled štampanih pločica (PCB download)

Sklapanje uređaja:

Uređaj je jednostavan za sklapanje. Štampana pločica data je u prilogu na slici 3, i preporučujemo da se prvo sklopi elektronika oko izlaznih tranzistora (T1-T6) i napajanja. Sada možemo da upotrebom unimera izmerimo postojanje napona +5V na priključcima za motor u slučaju da je pritisnut taster TS1 i obratno –5V ako je pritisnut taster TS2. Pri otpuštenim tasterima, napona ne bi trebalo da bude.

Ako je ovo kolo ispravno, možemo ugraditi i ostatak elektronike i konačno postaviti isprogramirani mikrokontroler u njegovo podnožje. Sada upotrebom RC5 daljinskog upravljača možemo isprobati funkcionalnost celokupnog uređaja.

Podešavanje uređaja:

Uređaj može raditi u tri moda. Mod rada se podešava na sledeći način: Pri uključenom naponu napajanja potrebno je zadržati taster MUTE duže od pet sekundi. Ukoliko je uređaj ušao u mod podešavanja to će nam indicirati InfoLED ujednačenim treptanjem na 1 sekundu (u normalnom radu treptanje je mnogo brže). Kada smo ušli u mod podešavanja potrebno još pritisnuti numerički taster 1, 2 ili 3 u zavisnosti od željenog moda rada.

Mod 1 – mono mod, u ovom modu releji se kontrolišu pojedinačno. POWER i MUTE se u svakom trenutku mogu nezavisno uključivati i isključivati, dok se selektorski kanali (ukupno deset) uključuju po jedan u zavisnosti od pritisnutih tastera 0..9 ili Channel +, Channel –. Pritom POWER relej mora biti uključen. Pri gašenju i ponovnom paljenju (POWER) pamti se poslednji selektovani kanal, čime nije potrebno stalno prepodešavati omiljeni kanal.

Mod 2 – stereo mod, u ovom modu releji se kontrolišu slično kao u modu 1 sa razlikom što se pritiskom na tastere 1..5 ili Channel +, Channel – pale u grupama od dva. Time je dobijena mogućnost stereo prekidanja kanala, kojih je sada ukupno pet.

Mod 3 – univerzalni mod, u ovom modu releji se kontrolišu u potpunosti nezavisno, tasterima POWER, MUTE, 0..9, Channel +, Channel –, i moguće je istovremeno da su svi upaljeni ili ugašeni. Ova funkcija omogućava da se ovaj uređaj primeni i van audio pojačavača za univerzalnu daljinsku kontrolu i slične namene.

Podešeni mod se pamti u internoj EEPROM memoriji i jednom podešen ostaje trajno sačuvan nezavisno od napona napajanja, sve do ponovnog prepodešavanja.

Zaključak:

Nadamo se da će ovaj uređaj olakšati upotrebu audio pojačavača visoke i srednje klase. U ovom uređaju smo pokušali da napravimo što više korisnih funkcija stim da one ne budu komplikovane za korišćenje. Kako je uređaj>, svakako, moguće dodatno usavršavati, sve vaše predloge možete slati autoru na email adresu. Za isprogramirani mikrokontroler, kvalitetno izrađenu štampanu pločicu ili nedostupne komponente takođe možete kontaktirati autora.

NAPOMENA: Na štampanoj pločici je došlo do pogrešene orjentacije tranzistora T1, pa ga je potrebno rotirati za 180° pri lemljenju (emitor i kolektor trebaju zameniti mesta). Izvinjavamo se zbog greške.

Ukoliko ima nekih nejasnoća javite se na: npejcic@www.epraktikum.iz.rs

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − 14 =