FORUM         KONTAKT  
English language
     
Spisak izmena

25.09.2005.
Projekat postavljen

Dokumentacija

SCH: alps_sch3.pdf

PCB: alps_pcb3.zip

Spisak komponenti:
nema

Download sekcija

Firmware:
nije besplatan (email)

Slični projekti
Kontrola ALPS potenciometra RC5 daljinskim upravljačem v3.0
Revizija: 3.0
Datum: 14.03.2005.
Ovaj projekat je objavljen
u 64. broju časopisa InfoElektronika

Uređaj je namenjen za daljinsku kontrolu audio pojačavača upotrebom ALPS potenciometra (potenciometar sa elektro motorom) i Philips RC5 daljinskog upravljača. U ovoj verziji postoji 12 izlaznih releja čiji rad je moguće konfigurisati u tri različita moda.

Ovde možete pogledati GALERIJU fotografija uređaja

Pogledajte i temu koja je posvećena vašim projektima baziranim na ALPS3 kontroli na našem forumu.Fizički izgled uređaja
U prethodnom projektu "Kontrola ALPS potenciometra" uređaj je imao svega jedan izlazni relej. Nakon znatnog interesovanja, odlučili smo se da izradimo jednu univerzalniju varijantu sa (nadamo se) dovoljnim brojem relejnih izlaza i više modova konfiguracije rada samih releja. Ovom prilikom vam predstavljamo verziju tri ovog uređaja pod radnim nazivom "AudioDaljinac v3.0"....

Karakteristike uređaja:

Napon napajanja: AC/DC 12V
Kontrola: dva tastera Volume UP/DN, daljinska kontrola potenciometra i svih 12 releja
Izlazi: jedan stereo potenciometar i 12 releja (Power rele, Mute rele, 10 releja za preklapanje kanala koji mogu raditi u mono ili stereo varijanti – dva u paru čime se dobija 5 stereo kanala)
Indikacija: 12 LED dioda za prikaz stanja releja, i InfoLED kao indikator prijema komandih signala ili moda programiranja
Domet: maximalno 9 m sa standardnim RC5 daljinskim upravljačem
Ostalo: uređaj može raditi u tri moda kontrole releja: mono (10 kanala), stereo (5 kanala), kao univerzalna daljinska kontrola sa 12 nezavisnih relejnih prekidača. Programiranje u kom modu uređaj radi vrši se jednostavno daljinskim upravljačem neograničen broj puta.

Opis uređaja:

Daljinskih upravljača ima na svakom koraku. Kao sve veći problem uočava se gomila daljinskih upravljača na stolu u dnevnom boravku, koje koristimo. Dodajmo, onda još jedan :).

Osnovni problem koji se nameće kod većine korisnika audiofilske opreme je distorzija, odnosno prigušenje nekih spektara zvučnog signala, za šta mogu biti zaslužni mnogi faktori: ulazni pretpojačavač, kolo za kontrolu zvuka, izlazni pojačavač..... Velika pažnja obraća se i na regulacioni član u vidu potenciometra, kao i kola za preklapanje kanala. Iako danas postoje zaista dobri poluprovodnički digitalni potenciometri koji su našli primenu kao zamena za analogne potenciometre u raznim aplikacijama, većina audiofila sa velikim skepticizmom ih ugrađuje ili izbegava. Kako je ovo od značaja dokazuje i činjenica da postoji veliki broj kvalitetnih potenciometara u klasičnoj realizaciji koji u sebi sadrže pored samog potenciometara i mali DC motor kojim je moguće ostvariti obrtanje osovine i električnim putem.

Jedna od firmi koja se specijalizovala u oblasti proizvodnje potenciometara je ALPS http://www.alps.com čije smo proizvode mogli da nađemo i na našem tržištu. Za prototip uređaja odabrali smo model potenciometra RK16812MG.


Slika 1 - Električna šema uređaja
Za detalje možete kliknuti na sliku, pri
čemu će se otvoriti PDF fajl.

Za potrebe ovog projekta odabrali smo lako nabavljivu varijantu mikrokontrolera iz Microchip (www.microchip.com) PIC serije, PIC16F628(A). On ima 18 pinova i dovoljno resursa da zadovolji dekodiranje daljinskog upravljača, kontrolu DC motora i 12 releja. Takođe interesantna osobina ovog mikrokontrolera je da ima interno ugradjen RC oscilator na 4MHz pa nije bilo potrebe za eksternim kristalom, čime su dobijena i dva dodatna pina. Prijem IR (InfraRed) signala sa daljinskog upravljača vrši se hibridnom čipom TSOP1736 koga je moguće lako naći, a pokazao se i kao jako dobar u primeni.

Za daljinski upravljač je moguće koristiti standardni RC5 daljinski TV/VCR/SAT upravljač, (svi Philips i većina ostalih koji se baziraju na ovom standardu), a za kontrolu ovog uređaja rezervisani su tasteri POWER, MUTE, Volume +, Volume –, Chanel +, Chanel -, kao i deset numeričkih tastera (0..9).


Slika 2 – Fizički izgled ALPS potenciometra

Funkcionisanje uređaja:

Kao što smo i napomenuli, ulazni InfraRed signal se pomoću IC-a TSOP1736 demoduliše i pretvara u povorku digitalnih signala koji se uvode u mikrokontroler na pinu 4 (MCLR). Mikrokontroler, ukoliko prepozna odgovarajući kod, daće na svom izlazu 3 (RA4) pulsirajući napon čime će InfoLED indicirati uspešan prijem. Pritisak na bilo koji drugi taster (osim POWER, MUTE, Vol+, Vol-, 0..9) na daljinskom upravljaču neće imati uticaja na uređaj. Na izlazima PWM_1A i PWM_1B će u zavisnosti od pritisnutog tastera na daljinskom upravljaču (Vol+, Vol-) biti postavljena stanja “01” ili “10” u trajanju od 200ms. Kašnjenje od 200ms omogućava da motor ima dovoljno inercije da okrene osovinu za određeni ugao. Ovim vremenom je bilo moguće štelovati koliko će iznositi ovaj ugao (korak) , i najoptimalnija vrednost je bila oko 200ms.

Takođe, potenciometar možemo i ručno podešavati pomoću dva tastera (TS1 i TS2). Ovde treba uočiti da nije poželjno pritisnuti oba tastera istoremeno. Napajanje uređaja je izvedeo klasično upotrebom stabilizatora napona 7805, i prateće elektronike, a grec je prisutan iz razloga kompaktnosti pa je za rad uređaja dovoljno dovesti nestabilisan naizmenični napon reda 12-ak V. Potenciometar nije predviđen da se ugrađuje na štampanu ploču.

Dva releja možemo iskoristiti za funkciju paljenja/gašenja pojačavača (POWER) i za "MUTE" funkciju. Preostali RELEJ-i mogu se iskoristiti za selektore kanala i to u mono varijanti za ukupno deset kanala, dok je u stereo varijanti moguće preklapati ukupno pet kanala.


Slika 3 – Izgled štampanih pločica (PCB download)

Sklapanje uređaja:

Uređaj je jednostavan za sklapanje. Štampana pločica data je u prilogu na slici 3, i preporučujemo da se prvo sklopi elektronika oko izlaznih tranzistora (T1-T6) i napajanja. Sada možemo da upotrebom unimera izmerimo postojanje napona +5V na priključcima za motor u slučaju da je pritisnut taster TS1 i obratno –5V ako je pritisnut taster TS2. Pri otpuštenim tasterima, napona ne bi trebalo da bude.

Ako je ovo kolo ispravno, možemo ugraditi i ostatak elektronike i konačno postaviti isprogramirani mikrokontroler u njegovo podnožje. Sada upotrebom RC5 daljinskog upravljača možemo isprobati funkcionalnost celokupnog uređaja.

Podešavanje uređaja:

Uređaj može raditi u tri moda. Mod rada se podešava na sledeći način: Pri uključenom naponu napajanja potrebno je zadržati taster MUTE duže od pet sekundi. Ukoliko je uređaj ušao u mod podešavanja to će nam indicirati InfoLED ujednačenim treptanjem na 1 sekundu (u normalnom radu treptanje je mnogo brže). Kada smo ušli u mod podešavanja potrebno još pritisnuti numerički taster 1, 2 ili 3 u zavisnosti od željenog moda rada.

Mod 1 – mono mod, u ovom modu releji se kontrolišu pojedinačno. POWER i MUTE se u svakom trenutku mogu nezavisno uključivati i isključivati, dok se selektorski kanali (ukupno deset) uključuju po jedan u zavisnosti od pritisnutih tastera 0..9 ili Channel +, Channel –. Pritom POWER relej mora biti uključen. Pri gašenju i ponovnom paljenju (POWER) pamti se poslednji selektovani kanal, čime nije potrebno stalno prepodešavati omiljeni kanal.

Mod 2 – stereo mod, u ovom modu releji se kontrolišu slično kao u modu 1 sa razlikom što se pritiskom na tastere 1..5 ili Channel +, Channel – pale u grupama od dva. Time je dobijena mogućnost stereo prekidanja kanala, kojih je sada ukupno pet.

Mod 3 – univerzalni mod, u ovom modu releji se kontrolišu u potpunosti nezavisno, tasterima POWER, MUTE, 0..9, Channel +, Channel –, i moguće je istovremeno da su svi upaljeni ili ugašeni. Ova funkcija omogućava da se ovaj uređaj primeni i van audio pojačavača za univerzalnu daljinsku kontrolu i slične namene.

Podešeni mod se pamti u internoj EEPROM memoriji i jednom podešen ostaje trajno sačuvan nezavisno od napona napajanja, sve do ponovnog prepodešavanja.

Zaključak:

Nadamo se da će ovaj uređaj olakšati upotrebu audio pojačavača visoke i srednje klase. U ovom uređaju smo pokušali da napravimo što više korisnih funkcija stim da one ne budu komplikovane za korišćenje. Kako je uređaj>, svakako, moguće dodatno usavršavati, sve vaše predloge možete slati autoru na email adresu. Za isprogramirani mikrokontroler, kvalitetno izrađenu štampanu pločicu ili nedostupne komponente takođe možete kontaktirati autora.

NAPOMENA: Na štampanoj pločici je došlo do pogrešene orjentacije tranzistora T1, pa ga je potrebno rotirati za 180° pri lemljenju (emitor i kolektor trebaju zameniti mesta). Izvinjavamo se zbog greške.

Ukoliko ima nekih nejasnoća javite se na: npejcic@epraktikum.iz.rs

© 2014 all rights reserved by ePraktikum design by Pinky Poslednja promena: 06 Jan 2014. 12:01:02