FORUM         KONTAKT  
English language
     
Spisak izmena

05.08.2007.
Projekat postavljen na sajt

Dokumentacija

SCH:
sht11_rtiv2_sch.pdf

PCB:
rtiv2_pcbsch_v2.0.zip

Spisak komponenti:
nema

Ostalo:
Uputstvo za korišćenje merača/regulatora RTIV2:
Str1.pdf
Str2.pdf
Str3.pdf

Download sekcija
Slični projekti
RTIV 2 - Regulator temperature i relativne vlažnosti vazduha sa LCD prikazom
Revizija: 1.2
Datum: 05.08.2007.

RTIV 2 Uređaj je namenjen za Merenje i regulaciju temperature i relativne vlažnosti vazduha, sa LCD prikazom. opciono se može povezati na PC računar posredstvom RS232 porta čime se dobija prikaz i akvizicija merenih veličina. Ova verzija je usledila kao poboljšana varijanta sličnog uređaja RTIV 1, nakon dužeg perioda korišćenja i analize mogućnosti unapređenja uređaja.
Fizički izgled uređaja RTIV 2 (uvećaj)
Uređaj je konstruisan sa ciljem da se koristi kao merač temperature i relativne vlažnosti vazduha, i kao regulator ovih veličina. Upotreba senzora SHT11 kao davača, čini ovaj uređaj ozbiljnim kandidatom da prevaziđe amaterski okvir. Bitna karaktersitika ovog senzora je da ga nije potrebno baždariti, a tačnost i preciznost je znatna. Poboljšana verzija ovog uređaja takođe omogućava i povezivanje uređaja na PC računar čime se dobija mogućnost prikaza merenih veličina kao i njihovo snimanje radi kasnije analize, a omogućena je i podrška za nadgledanje merenih veličina kroz lokalnu LAN mrežu ili globalno upotrebom internet konekcije posredno kroz PC računar.

Karakteristike uređaja:

Napon napajanja: 12V/ 30mA (200mA ako koristite LCD sa pozadinskim osvetljenjem)
Prikaz: Smart LCD modul (Hitachi HD44780 kompatibilan) 2x16 karaktera
Merna sonda: Inteligentni senzor za merenje temperature i relativne vlažnosti SHT11
Zaštita izlaza: Ukoliko dođe do prekida senzora SHT11, svi Releji će biti isključeni
Komanda: Tri tastera: MODE (odnosno SET), UP, DOWN
Izlazi: Tri RELEJNA: Temperatura, Vlažnost gornja, Vlažnost donja
Čuvanje podataka: Kako se koristi interni EEPROM za čuvanje podešavanja, ona neće biti izbrisana ni nakon nestanka struje.
Opseg Merenja: Temperatura: -40 °C - 99°C; Vlažnost: 1 - 99%
Tačnost: Temperatura: ±0.5°C @ 25°C; Vlažnost: ±3.5 % RH
Rezolucija merenja: 0.1°C Temperature i 0.1% RH
Podešavanja:
Temperatura: 1.0 - 99.9 °C Histerezis: 0.1 - 10.0 °C
Vlažnost: 1.0 - 99 % Histerezis: 1.0 - 30.0 %
Vreme odziva: 1 sekunda
Dodatne mogućnosti:
(!) Mogućnost uključenja ZVUČNOG alarma prekoračenja zadatog opsega temperature
(!) Mogućnost povezivanja uređaja na PC računar čime se dobija i akvizicija (snimanje i kasnija analiza) temperature i relativne vlažnosti vazduha na PC računaru

Opis uređaja:

Hardware:

Uređaj je najlakše objasniti uz pomoć Slike 1, na kojoj je predstavljen blok dijagram celog uređaja. Električna šema uređaja data je na Slici 3.

Slika 1 - Blok šema uređaja RTIV 2
Slika 2 - Uređaj u iz drugog ugla (klik za uvećanje)

Slika 3 - Električna šema uređaja v2.0 (klik za PDF)
Slika 4 - Izgled štampane pločice v2.0 (klik za PDF)

Ovde možete preuzeti zip arhivu sa nacrtima štampanih pločica: RTIV2_pcbsch.zip


1) Uređaj poseduje zvučnu signalizaciju pritiska tastera, kao i kretanja kroz menije. Takođe biper služi za alarmiranje prekoračene temperature.

2) Na pločici je implementiran MAX232 naponski konvertor tako da je uređaj moguće direktno priključiti na PC računar bez dodatnih modula.

3) Preporuka autora je da se na stabilizator napona 7805 obavezno postavi hladnjak, kako bi se osigurala stabilnost uredaja zbog velike potrošnje pozadinskog osvetljenja LCD-a.

4) Otpornik R3 ima vrednost 1k. Time se postiže veća dužina kabla do senzora. Uspešno je testirana dužina kabla od 4.5m do samog senzora. A mnogi korisnici su prijavili dužine veće od 10m

5) Na pločici je postavljen i analogni senzor temperature KTY81 za buduće implementacije.

Napomena: U specifikacijama senzora SHT11 piše da ukoliko je senzor izložen visokoj temperaturi (narocito pri lemljenju), dolazi do privremene degradacije polimera u cipu i do grešaka pri merenju. Da bi se stanje normalizovalo potrebno ga je ostaviti u jako vlažnom ambijentu više od 24h! Oko detalja konsultujte literaturu na sajtu proizvodaca! Adresa je: www.sensirion.com

Firmware:

ver: SHT11-RTIV2 v2.5

U ovoj reviziji firmwarea mikrokontrolera dodato je:

1)
Usled potrebe da se uvede i histerezis održavanja relativne vlažnosti uveden je još jedan meni za podešavanje "Set HUMY His" gde je moguće podesiti i histerezis odražavanja relativne vlažnosti. Za detaljnije objašnjenje možete pogledati i pdf uputstva:
Str1.pdf
Str2.pdf
Str3.pdf

2) Implementirana zaštita od prekida SHT11 sonde
U ovoj verziji firmwarea implementirana je detekcija prisustva senzora SHT11. Ukoliko se dogodi da je senzor u prekidu ili nije priključen, na LCD ekranu biće prikazana poruka "Prekid sonde" i svi izlazni RELEi biće isključeni.

3) Implementiran optimizovan algoritam održavanja relativne vlažnosti
U ovoj verziji firmvera održavanje relativne vlažnosti izvedeno je pomoću podešene vrednosti i histerezisa kako za gornju tako i za donju relativnu vlažnost. Detalje možete videti na slici 5.

Slika 5 - Izgled algoritma regulacije RH (klik za PDF)
Slika 6 - Izgled osnovnog prikaza RTIV 2 uređaja

PODEŠAVANJE KROZ MENIJE

Uređaj je moguće podešavati jednostavnim pritiskom tastera SET. Time ulazimo u menije od 1-6 koji su dati u tabeli ispod. Podešavanje željenog parametra vršimo tasterima DOLE i GORE. Ukoliko je tastatura neaktiva duže od osam sekundi a nalazimo se u nekom od menija za podešavanje, na LCD-u će se vratiti osnovni prikaz.

U tekućoj verziji firmwarea postoje sledeći meniji za podešavanje uređaja:

#Menija
Izgled menija na LCD-u
Opis menija
1.

Podešavanje željene temperature koja treba da se održava (podešavanje se vrši tasteriima GORE, DOLE).
2.

Podešavanje željene vrednosti relativne vlažnosti vazduha koji želimo da održavamo - DONJA granica (podešavanje se vrši tasteriima GORE, DOLE).
3.

Podešavanje željene vrednosti relativne vlažnosti vazduha koji želimo da održavamo - GORNJA granica (podešavanje se vrši tasteriima GORE, DOLE).
4.

Podešavanje histerezisa održavanja temperature koju želimo da održavamo - (podešavanje se vrši tasteriima GORE, DOLE).
5.

Ukoliko je ALARM uključen, zvučni signal će se oglasiti pri prekoračenju ove vrednsoti (1.5°C) iznad i ispod zadate temperature. Da bi alarm radio, potrebno je da se uključi u meniju 6/6.
6.

Uključenje alarmiranja. Da bi alarm radio, potrebno je da se podesi na ON (podešavanje se vrši tasterima GORE, DOLE)

Napomena: U verziji fw:2.5 implementirane je i Meni #7 za podešavanje histerezisa relativne vlažnosti

Software:

Softver namenjen ovom uređaju podelili smo u tri dela.
MTIV01 software - glavni program kojim se opslužuje većina funkcija uređaja. Takođe, ovaj softver je Server pri LAN komunikaciji. Njega obavezno morate downloadovati.
SHT11 Client NODE - program koji služi za prikaz merenih veličina u lokalnoj LAN mreži ili putem interneta. Da bi program mogao da radi potrebno ga je startovati na udaljenom PC računaru, a u SHT11 RTIV programu, koji je aktivan na PC računaru na koji je priključen RTIV uređaj, podesiti IP adresu udaljenog PC računara i uključiti opciju slanja podataka.
SHT11 DTS View - program koji omogućava grafički prkaz DTS fajlova koje ste snimili SHT11 RTIV programom. Takođe grafike temperature i relativne vlažnosti vazduha možete analizirati i štampani na krajnje jednostavan način.

ver 4.05 (datum 10.10.2006) - sa RS232 i USB komunikacijom

MTIV software

Noviteti u verziji 4.05 Beta 7:

(+) Temperaturna korekcija - Ubacena mogućnost korekcije prikaza temperature

Noviteti u verziji 4.01 Beta 2:

(+) Search for RTIV device - Klikom na ovo dugme program će pokušati da pronađe RTIV uređaj na nekom od raspoloživih COM portova.
(+) HIDE - Klikom na ovo dugme program odlazi u systray i nastavlja da radi. Ukoliko se Windows regularno gasi (ShutDown, Restart) program će automatski u Backup folderu da snimi DTS fajl sa svim podacima u toj sesiji, čime će podaci biti sačuvani. Ukoliko se na ikonicu u systray-u klikne dva puta program će opet dobiti normalnu formu.
(+) AutoREFRESH - Na svakih 10-ak sekundi ukoliko uređaj nije prisutan program će pokušati da ostvari komunikaciju.
(+) Dva načina prikaza veličina (digital i analog) - Da bi ste promenili prikaz kliknite na [Switch view]
(+) Implementirana posebna stranica SETUP na kojoj postoji sledeće:
(o) AutoSTART - ukoliko je opcija uključena pri startu programa izvršiće se automatska konekcija na uređaj
(o) AutoHIDE on Startup - ukoliko je opcija uključena pri startu programa on odlazi u systray i nastavlja sa radom.
(o) AutoBACKUP - ukoliko je ova opcija uključena program će u zadatom folderu, na zadati interval, snimati DTS fajlove čime je omogućeno da i ukoliko dođe do nestanka struje postoji kompletan kumulativan zapis do poslednjeg snimanja.
(o) Auto podsetnik za snimanje fajlova pri izlazu iz programa - ukoliko je ova opcija uključena program će uvek pri izlazu iz programa pitati da li da snimi fajl.

Download: mtiv_405_install.exe

SHT11 Client NODE software
Noviteti u verziji 1.0:
(+) Inicijalna verzija - Nema podešavanja

Download: sht11_client.exe

SHT11 DTS View software
Noviteti u verziji 1.4:
(+) Kompatibilnost sa ATIV DTS fajlovima pri čemu korisnik ima mogućnost da izabere i BrojZapisa
(+) Opcije Zoom+, Zoom-, Normal
(+) Poboljšane Print rutine

Download: sht11_dts_view_14.zip

Ovde mozete preuzeti ZIP arhivu softvera za PC ver4.05: mtiv_405_install.exe
Dodatak za pregledavanje grafika snimljenih programom Dts-View ver1.4: dts_view.zip

Firmware nije besplatan i ukoliko ste zainteresovani za isprogramirani mikrokontroler ili HEX datoteku možete se obratiti na sledeću email adresu: npejcic@epraktikum.iz.rs

Ukoliko ima nekih nejasnoca javite se na: npejcic@epraktikum.iz.rs

© 2014 all rights reserved by ePraktikum design by Pinky Poslednja promena: 06 Jan 2014. 13:01:02